Bemiddelaar

Alle bemiddelaars in Nederland moeten kunnen aantonen dat zij betrouwbaar zijn. Concreet betekent dit dat alle medewerkers die bemiddelen in onze financiële producten, evenals hun feitelijk leidinggevenden, in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt dus ook voor jou en jouw medewerkers.

Ben jij al in het bezig van deze VOG’s en heb je een faillisementscheck uitgevoerd voor alle medewerkers? Dan kun je ons dat eenvoudig laten weten via het online zelfassessment formulier.

Meestgestelde vragen over de VOG en de faillissementscheck

Hieronder vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen?  Neem dan contact met ons op via e-mailadres bemiddelaar@enra.nl of neem telefonisch contact op met uw accountmanager. Wij helpen je graag verder!

Kort gezegd geldt dit voor al uw medewerkers die bemiddelen in financiële producten en hun feitelijk leidinggevenden. Bedoeld worden de personen die het contact met de klant hebben, voor zover daarbij informatie wordt uitgewisseld die ziet op de inhoud van de financiële dienstverlening. Daartoe behoort in ieder geval degene die een klant adviseert over een financieel product. Maar ook medewerkers die een klant, al dan niet op diens verzoek, informeren over bijvoorbeeld de samenstelling of de werking van een financieel product, zonder dat de klant daadwerkelijk wordt geadviseerd, hebben inhoudelijk klantcontact.

Als de VOG is opgevraagd voor het screeningsprofiel “financiële dienstverlening”, dan kunt u deze gebruiken. Let wel op: de beoordeling voor de VOG-aanvraag is een momentopname. Het is aan u om te beoordelen of de VOG nog actueel is. Heeft u eerder een faillissementscheck uitgevoerd, dan mag u deze ook gebruiken, op voorwaarde dat het resultaat hiervan is vastgelegd. Ook in dit geval is het aan u om te beoordelen of deze check nog actueel is.

Er zijn twee manieren waarop u een VOG kunt aanvragen: digitaal of schriftelijk. Hieronder beschrijven we kort hoe dit in zijn werk gaat.

Digitaal:

Een digitale VOG-aanvraag start bij u als werkgever. U zet de aanvraag klaar in het digitale loket van Justis. Kies bij het kopje ‘specifiek screeningsprofiel’ voor profiel 95: financiële dienstverlening. Na het doorlopen van de stappen ontvangt uw medewerker automatisch een e-mail met een link om de gegevens te controleren en de VOG-aanvraag online te betalen. De medewerker ontvangt de VOG per post. Een kopie hiervan legt u vast in het personeelsdossier.

Schriftelijk:

Geeft u als werkgever/organisatie de voorkeur aan schriftelijk aanvragen? Vul dan het werkgeversgedeelte (sectie 2) van het Aanvraagformulier VOG in en kies bij het kopje ‘specifiek screeningsprofiel’ voor profiel 95: financiële dienstverlening. De medewerker vult dit formulier vervolgens aan met zijn/haar eigen gegevens, dient de aanvraag in bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven en betaalt de aanvraag. De medewerker ontvangt de VOG per post. Een kopie hiervan legt u vast in het personeelsdossier.

Meer informatie?

Meer informatie over het aanvragen van een VOG leest u via deze link.

Gebruik dit formulier voor uw VOG-aanvraag en ga met het ingevulde formulier naar de gemeente waar je staat ingeschreven. Bij het indienen van de aanvraag moet je een geldig identiteitsbewijs tonen en het tarief voldoen.

Let op: Neem ook altijd de brief mee die je van ons ontvangen hebt. Veel gemeenten nemen de aanvraag namelijk alleen in behandeling als je kunt aantonen dat wij jou hebben gevraagd om een VOG aan te vragen.

De kosten voor een digitale VOG-aanvraag via Justis bedragen € 33,85 en de kosten van een schriftelijke VOG-aanvraag bedragen €41,35. Het is aan u als werkgever/organisatie om te bepalen of u deze kosten vergoedt aan uw werknemer.

Bij het aanvragen van een VOG kiest u voor het specifieke screeningsprofiel “financiële dienstverlening”, ook wel bekend onder nummer 95. Voor meer informatie over de verschillende risicoprofielen verwijzen we u naar deze link.

De faillissementscheck voert u uit via het Centraal Insolventieregister. Deze is te vinden op insolventies.rechtspraak.nl. U zoekt de medewerker op in het register, bijvoorbeeld door de achternaam in te geven in combinatie met de geboortedatum, en klikt op ‘zoeken’. U kunt de uitslag eenvoudig vastleggen door een screenshot te maken van de resultatenpagina waar het moment van toetsing en de ingegeven criteria zichtbaar zijn. Deze voegt u vervolgens bij in het personeelsdossier.

In de wet is vastgelegd dat personen die bemiddelen in financiële diensten betrouwbaar moeten zijn. Zij gaan immers veelal om met gevoelige en vertrouwelijke informatie en geld. Dit brengt allerlei risico’s met zich mee zoals afpersing, (afdreiging) chantage, vervalsing, fraude, diefstal en verduistering. Ook bestaat daarnaast het gevaar van (meewerken aan) witwassen en financieren van terrorisme. Screenen op het verleden van medewerkers kan deze risico’s verkleinen.

U neemt hierbij de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht en verwerkt de persoonsgegevens op dezelfde manier als de persoonsgegevens in uw personeelsadministratie.

Als er voor een medewerker geen VOG op het screeningsprofiel voor financiële dienstverlening wordt afgegeven mag deze medewerker niet bemiddelen in financiële producten. Voor meer informatie over de beoordeling en de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een afwijzing kijkt u op: https://www.justis.nl/producten/vog/beoordeling-besluit-en-bezwaar/index.aspx

Dan kan er niet bemiddeld worden in financiële producten en zullen we in gesprek gaan over onze samenwerking.

Wanneer de medewerker in het Centraal Insolventieregister geregistreerd staat betekent dit niet automatisch dat hij of zij niet meer mag bemiddelen in financiële producten. Er zal dan nader onderzoek moeten worden gedaan om na te gaan in hoeverre het faillissementsverleden leidt tot twijfel aan de betrouwbaarheid. Als er bijvoorbeeld rehabilitatie heeft plaatsgevonden is er niets aan de hand. Als dit niet het geval is kunnen er verschillende zaken worden afgewogen in het oordeel. Bijvoorbeeld de mate van verwijtbaarheid, hoe lang geleden de uitspraak gedaan is, overige omstandigheden van het faillissement en de bevoegdheden binnen de functie van de medewerker. In voorkomende gevallen kan er overleg met ons plaatsvinden. De onderbouwing van de gemaakte keuze legt u vast in het personeelsdossier.

De VOG en de faillissementscheck voert u in principe eenmalig uit om de betrouwbaarheid van de betreffende medewerker te toetsen vóór aanvang van de bemiddelingsactiviteiten. Dit kunt u bijvoorbeeld een standaard onderdeel maken van het indiensttredingsproces.

Wij kunnen daarvoor een controle van uw administratie doen. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft hierin een controlerende taak.

Een zelfassessment is een formulier waarin u verklaart dat alle medewerkers die bemiddelen in onze financiële producten, evenals hun feitelijk leidinggevenden, in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en dat deze medewerkers bovendien niet in staat van faillissement verkeren.

Dit moet u uiterlijk 1 januari 2022 hebben vastgesteld voor alle medewerkers die het betreft in uw personeelsdossier. Wij attenderen u erop dat de gemiddelde doorlooptijd van een VOG-aanvraag 2 tot 4 weken bedraagt.  Voor nieuwe medewerkers adviseren wij om hier een standaard onderdeel van te maken van het indiensttredingsproces.

Contact

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres bemiddelaar@enra.nl of telefoonnummer 024 – 366 65 57. Wij helpen je graag verder!