Privacyverklaring

Privacyverklaring Verzekeren
ENRA verwerkt verschillende persoonsgegevens van u om producten en diensten te kunnen leveren. We zullen te allen tijden zorgvuldig met die persoonsgegevens omgaan. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet ons opleggen. In deze verklaring leest u hoe ENRA met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens, wat zijn dat? 
De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft ‘een persoonsgegeven’ als volgt op haar website : ‘Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.’ 

Wat doen we precies met uw persoonsgegevens?
Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst te kunnen nakomen;
 • Om aan de wet te voldoen;
 • Om als ENRA te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang);
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij ENRA.

Om de overeenkomst te kunnen nakomen, verwerken we:

 • contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen;
 • gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u een verzekeringsovereenkomst bij ons kunt afsluiten. Dit noemen we prospectgegevens.
 • polisgegevens, verzekerdengegevens, schadegegevens en zorggegevens, die we gebruiken om verzoeken, claims, vragen en klachten te beoordelen, te regelen en/of te beantwoorden. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze administratie bij te werken bij wijzigingen;
 • financiële gegevens om onder andere premies te kunnen innen en eventuele provisies over te maken;.

Om aan de wet te voldoen, verwerken we:

 • uw contactgegevens en een kopie van uw ID-bewijs, zodat we kunnen controleren of u bent wie u zegt dat u bent. De kopie van uw ID-bewijs bewaren we niet;
 • contactgegevens, verzekerdengegevens en polisgegevens om u vanuit onze zorgplicht te informeren over bepaalde wijzigingen in uw verzekeringsovereenkomst;
 • persoonsgegevens die we wettelijk verplicht zijn op verzoek aan overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en Justitie te verstrekken. We verstrekken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn.

Om als ENRA te kunnen blijven functioneren, verwerken we: 

 • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens
  • om fraudegevallen adequaat af te kunnen handelen;
  • om interne kwaliteitsonderzoeken in gang te zetten om mogelijke problemen en risico’s te herkennen en om te controleren of wetgeving goed is ingevoerd.

Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij ENRA, verwerken we:

 • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen te sturen. We vragen specifiek toestemming om u een product en/of dienst aan te kunnen bieden dat niet gelijk is aan de producten die we al aanbieden. U kunt hier altijd bezwaar tegen aantekenen door een e-mail te sturen naar onze volmachtgever Bovemij. U kunt hiervoor het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@bovemij.nl.

Van wie kunnen wij gegevens ontvangen? 
Het kan voorkomen dat ENRA uw persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons uw gegevens doen toekomen:

 1. de tegenpartij in het geval van een ongeluk
 2. verzekeringsmaatschappijen
 3. evenementenorganisatoren
 4. relaties en klanten van ENRA
 5. gevolmachtigde tussenpersonen
 6. autobedrijven
 7. bromfietsbedrijven
 8. rijwielbedrijven
 9. werkgevers
 10. Arboarts
 11. uitzendbureaus
 12. tegenassuradeur
 13. schadeherstelbedrijven
 14. schade-experts
 15. leasemaatschappijen
 16. kredietinformatiebureaus

Aan wie sturen wij uw persoonsgegevens?
ENRA is soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens te delen met derde partijen. Dit zullen wij alleen doen als wij weten dat deze partners zich houden aan dezelfde privacy-eisen die ENRA stelt. Wij zullen er ook op toezien dat deze partners de privacyregels nakomen.

De volgende partijen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

 1. ICT-dienstverleners en externe adviseurs, voor het onderhouden en beheren van onze applicaties;
 2. gerechtsdeurwaarders & advocatenkantoren, om bepalingen te laten nakomen;
 3. (brom)fietsenbedrijven, als u een verzekering bij ENRA heeft afgesloten en een claim indient;
 4. de tegenpartij van een ongeluk, als wij een schadeclaim ontvangen;
 5. onze accountant, voor de jaarlijkse verplichte accountancy controle;
 6. gevolmachtigde tussenpersonen, die namens ons verzekeringen afsluiten;
 7. herverzekeraars, die onze verzekeringen herverzekeren;
 8. accountmanagers, om als contactpersoon van ENRA te dienen;
 9. verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst in verband met wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd;
 10. stichting CIS, om fraudegevallen op te sporen.

Doorgifte aan derde landen
ENRA werkt ook samen met partners in het buitenland, wat als gevolg heeft dat uw persoonsgegevens niet alleen in Nederland verwerkt worden. ENRA kiest deze partners zorgvuldig. Hieronder laten we zien hoe we zorg dragen voor een adequate beveiliging.

Goedkeuring van de Europese Commissie
Persoonsgegevens mogen worden verstuurd naar landen waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat er een hoge bescherming van persoonsgegevens wordt gehanteerd. ENRA werkt samen met partners in Israël en Zwitserland, beide landen waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat er sprake is van een hoog niveau van beveiliging.

Uw persoonsgegevens in het buitenland
ENRA stuurt ook persoonsgegevens naar Duitsland. Deze partners hebben hiervoor het modelcontract van de Europese Commissie ondertekend, waardoor zij gehouden worden aan de strenge eisen die de Europese Commissie hieraan stellen. Alleen onder strikte voorwaarden mogen zij uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken.

Bewaartermijnen
ENRA zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Hieronder staan de verschillende bewaartermijnen die ENRA in de verschillende situaties en bij verschillende soorten gegevens hanteert

 • Na afloop klantrelatie
  ENRA verwijdert alle persoonsgegevens twee jaar nadat een klantrelatie beëindigd is.
 • Bij een openstaande vordering
  Mocht een oud-klant nog een vordering open hebben staan bij ENRA dan bewaart ENRA de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 • Bij prospects
  ENRA bewaart prospectgegevens zes maanden na verloop van de uitgebrachte offerte of na het laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens 
  ENRA is wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • Gegevens in de verzekeringsovereenkomst
  Alle adviezen die ENRA heeft verstrekt over een verzekeringsovereenkomst moet ENRA vijf jaar bewaren op basis van de Wet op het financieel toezicht.
 • Bij fraudeonderzoeken
  ENRA moet ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Beveiliging
We vinden het bij ENRA erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan zullen wij in actie komen. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan u als de toezichthouder melden.

Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als ze deze daadwerkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Privacyrechten
Als klant of prospect heb je verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op:

U heeft het recht om:

 1. inzicht te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we van u verwerken;
 2. inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
 3. eventuele fouten te laten corrigeren;
 4. verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
 5. persoonsgegevens niet meer verder te laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens;
 6. uw persoonsgegevens naar u of naar een andere verzekeringsorganisatie waar de verzekering wordt ondergebracht te laten overdragen;
 7. uw toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming;
 8. bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kunt u hiervoor het volgende contactformulier invullen op de website van ENRA. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. We raden u dan aan om meteen een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen zodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na de controle van uw identiteit de kopie van uw ID-bewijs vernietigen. ENRA zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Vragen?
Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied? Neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van ENRA, Winand Swelsen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens ENRA
ENRA verzekeringen bv
Zesstedenweg 211-213
1613 JE GROOTEBROEK

Postadres
ENRA verzekeringen bv
Postbus 210
1610 AE GROOTEBROEK

info@enra.nl
0228 52 00 00 (algemeen)

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Winand Swelsen
privacy@bovemij.nl